Zmiany w zakresie podatków dochodowych od 1 stycznia 2020 roku

Z początkiem 2020 roku wchodzą w życie zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Do najważniejszych z nich należą:

  • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów, które zostały uregulowane na rachunek kontrahenta spoza „białej listy” w przypadku dokonania jednorazowej transakcji przekraczającej wartość 15 000 zł, o ile podatnik dokona zapłaty na rzecz czynnego podatnika VAT. Bardzo ważne jest w tej mierze wyjaśnienie, co oznacza sformułowanie „jednorazowa wartość transakcji”. Jest to ogólna wartość zobowiązania wynikająca z umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami.
  • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów zapłaconych, z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. W ramach przypomnienia należy wspomnieć, że jeśli podatnik dokona zapłaty za zakupiony towar/usługę z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, już po zaliczeniu wartości towaru bądź usługi do kosztów uzyskania przychodu to w miesiącu, w którym płatność będzie zrealizowana bez uwzględnienia mechanizmu podzielonej płatności, podatnik będzie musiał zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, lub zwiększyć przychody w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów.
  • wprowadzenie przepisów mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych. W świetle tych przepisów, wierzyciel będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania, o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie zostanie zapłacona lub zbyta. Zmniejszenia podstawy opodatkowania, będzie się dokonywało bezpośrednio w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku).
  • podwyższenie limitu przychodów decydującego o statusie małego podatnika. Dotychczas limit ten wynosił 1.200.000 EUR. Natomiast od 01.01.2020 roku limit przychodów wynosi 2.000.000 EUR. Przez przychód należy rozumieć łączną wartość przychodu, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług. Przeliczenia kwot w euro dokonuje się według średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, poprzedniego roku podatkowego.
  • zmiana sposobu naliczania zaliczek na podatek dochodowy, po przekroczeniu I progu podatkowego w zakresie należności pracowniczych. Od 2020 roku jeśli pracownik w ciągu roku przekroczy kwotę dochodu w wysokości 85.528,00 zł, to w miesiącu przekroczenia do wysokości I progu stosuje się stawkę w wysokości 17%, natomiast stawkę w wysokości 32% stosuje się do nadwyżki ponad ustalony limit.

 

Wybierz lokalizację i zadzwoń:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Zostaw wiadomość