Zmiany w przepisach-podatek dochodowy

W dzisiejszym wypracowaniu, chciałbym skupić się na aspekcie zmian w zakresie podatku dochodowego, zarówno jeśli chodzi o PIT, jak i CIT.

Jednym z istotnych zmian, jaką przewidział ustawodawca, jest zmiana zasad opodatkowania dla spółek jawnych i komandytowych. Przed zmianą przepisów spółki te nie podlegały opodatkowaniu, generowane przez te spółki przychody i ponoszone koszty, były „przerzucane” na wspólników, i to oni zobowiązani byli do tego, aby rozliczyć straty z prowadzonej działalności, lub odprowadzić podatek należny do urzędu skarbowego w przypadku wystąpienia dochodu, w zależności od wielkości udziałów. Co się z tym wiąże, przed zmianą opodatkowanie było tylko „jednokrotne” (od dochodów wspólników), począwszy od 2021 roku opodatkowaniu podlegać będą dochody spółek i (lub) dochody wspólników. Wspomniana zmiana miała wejść w życie, począwszy od 01.01.2021 roku, jednak w wyniku nowelizacji termin ten został przesunięty na dzień 01.05.2021 roku.

Nowa definicja-  „używane środki trwałe”. W przypadku używanych środków trwałych, można było zastosować indywidualną stawkę amortyzacji. Tak, jest nadal. Jednak dotychczas nie było wymogu, aby w/w środki trwałe były używane przez inny podmiot, mogły być używane przez sam podmiot. Począwszy od 1 stycznia 2021 roku środki trwałe będą uznawane, za używane, jeśli przed ich nabyciem podatnik udowodni, że były wykorzystywane przez inny podmiot, przynajmniej za okres wynikający z ustawy.

Z dniem 01.01.2021 do obu ustaw podatkowych (PIT i CIT) „wprowadzono” nowy podmiot tzw. spółkę nieruchomościową. Za spółkę nieruchomościową uważa się podmiot, inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o rachunkowości. W sytuacji, gdy podmiot rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego, będzie to podmiot w którym:

  1. na pierwszy dzień roku podatkowego , co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Polski, lub praw do takich nieruchomości, oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10.000.000 zł, albo równowartość tej kwoty.

W sytuacji, gdy jest to podmiot już funkcjonujący, będzie to podmiot w którym:

  1. na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansową nieruchomości położonych na terytorium Polski, lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10.000.000 zł, albo równowartość tej kwoty.

Warto też wspomnieć o zmianach w przepisach, w związku z pandemią COVID-19.  Jedną ze zmian w tym zakresie jest zmiana dotycząca ulgi na złe długi dla celów CIT/PIT. Przypomnijmy, że zasadniczo korekty podstawy opodatkowania dokonuje się w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym upłynął 90 dniowy termin płatności za fakturę. Sytuacja wywołaną pandemią, oraz jej skutkami, dała asumpt do tego, aby móc skorzystać z takiej możliwości już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy, oraz aby skrócić okres oczekiwania na zmniejszenia podstawy opodatkowania (dla wierzycieli) z 90 dni, na 30 dni.

Ciekawym rozwiązaniem jest także, możliwość przekazania darowizny dla podmiotów leczniczych, oraz na wsparcie oświaty. Mocą ustawy nowelizującej umożliwiono przekazanie takiej darowizny, do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Dodatkowo odliczeniu podlegają darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19, a dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podatnicy mogą odliczyć darowizny w następującej wysokości:

  • 200% wartości przekazanej darowizny od 01.10.2020 do 31.12.2020
  • 150% wartości przekazanej darowizny od 01.01.2021 do 31.03.2021
  • 100% wartości przekazanej darowizny od 01.04.2021 do końca miesiąca, w którym nastąpi odwołanie stanu epidemii.

Podwyższono limit uprawniający do stosowania 9% stawki podatku CIT. Dotychczas krąg podatników, którzy mogli stosować preferencyjną stawkę w wysokości 9% zawężony był do tych podatników, którzy osiągali obroty w skali roku w wysokości nie przekraczającej 1.200.000 euro. Od początku 2021 roku, limit uprawniający do tego, aby móc stosować stawkę w wysokości 9% wynosi 2.000.000 euro.

Wprowadzono potocznie zwany „estoński” CIT.  Ustawa o PDOP ten model opodatkowania nazywa z kolei „opodatkowaniem ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych”. Grupą docelową są głównie małe i średnie spółki z o.o. lub akcyjne. Głównym założeniem tego modelu opodatkowania jest odroczenie opodatkowania podatkiem dochodowym zysków tych spółek, do momentu dystrybucji przez nie wypracowanego zysku, do podziału między wspólników. Warunkiem skorzystania z tego opodatkowania, było poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 01.02.2021 roku.

Wprowadzono także w życie, fundusz na cele inwestycyjne. Fundusz ten ma umożliwić zgromadzenie przez podatnika własnych środków finansowych, z przeznaczeniem ich na pokrycie przyszłych wydatków inwestycyjnych. W sensie podatkowym to rozwiązanie umożliwia, zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów już na etapie odpisów dokonywanych z zysku osiągniętego za poprzedni rok, na nowo utworzony fundusz, po spełnieniu określonych przesłanek.

Wydłużono dla podatników CIT, termin na rozliczenie się z urzędem skarbowym i złożenie zeznania za 2020 rok do 30.06.2021, a nie tak jak dotychczas do 31.03 za poprzedni rok podatkowy.

Na koniec warto odnotować, że w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zlikwidowano większość przesłanek wyłączających możliwość opodatkowania ryczałtem. Podwyższono także limit warunkujący prawo do opodatkowania ryczałtem  z 250.000 euro na 2.000.000 euro, a w wariancie kwartalnym z 25.000 euro na 200.000 euro.

To najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego CIT/PIT. Zachęcam Państwa do śledzenia naszych dalszych postów na stronie naszego biura rachunkowego, oraz zapraszam do współpracy np. w zakresie świadczonych przez nas usług księgowych.

Wybierz lokalizację i zadzwoń:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Zostaw wiadomość