„Mały ZUS plus”

Z reguły każde biuro rachunkowe podejmując współpracę z klientem w zakresie outsourcingu usług, zapewnia nie tylko usługę księgową, ale także obsługę kadrowo-płacową. Obsługa kadrowo-płacowa wiąże się z zagadnieniami z zakresu prawa pracy, podleganiu obowiązkowo ,dobrowolnie lub po spełnieniu określonych przesłanek w ogóle ubezpieczeniu społecznemu, czy zdrowotnemu, z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy licznymi rozporządzeniami.

Jeśli jednak klient nie zatrudnia pracowników, opłaca składki wyłącznie od siebie. Zakres współpracy z biurem rachunkowym w zakresie rozliczeń z ZUS zazwyczaj ustalany jest indywidualnie. Wśród przedsiębiorców, od dawien dawna funkcjonuje pogląd, że obciążenia z tytułu wszelkich ubezpieczeń publicznoprawnych są zbyt wysokie, i należy je zmniejszyć. Od kilku lat daje się zaobserwować zmiany wychodzące naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Od 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli, po spełnieniu określonych wymogów skorzystać z nowego rozwiązania „mały ZUS plus”. Z czym się to wiąże? Wysokość podstawy na ubezpieczenie społeczne, a tym samym wysokość płaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe będzie uzależniona głównie od osiągniętego przychodu i dochodu w 2019 roku. Aby skorzystać z „Małego ZUS plus”:

  • musisz prowadzić działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Twój przychód z tytułu prowadzonej działalności, o ile prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć kwoty: 120 000 zł.

Jak już sprawdziłeś, jaki przychód miałeś w 2019 roku, możesz przystąpić do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, według wzoru:

roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

——————————————————————————————————–     x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku kalendarzowym

Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa, lub większa niż 0,5 gr. lub w dół jeśli jest niższa.

W drugim kroku pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności, przez współczynnik 0,5.

W ostatnim kroku porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa wymiaru składek obliczona według podanego wyżej wyliczenia nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, ale nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok.

Przejście na „mały ZUS plus” wiąże się też, ze spełnieniem w określonym czasie, wymogów formalnych. Jakie występują dokładnie wymogi formalne, o tym przeczytasz w poradniku na stronie ZUS, do którego link zamieszczam poniżej:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-plus-od-1-lutego-2020-r_-wyjasnienia-z-przykladami/2489592

Z innych, mniej istotnych zmian w zakresie rozliczeń ZUS można nadmienić zmianę, co do wysokości składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Od 1 stycznia 2020 roku, wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 2,00%, natomiast na Fundusz Solidarnościowy 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

 

 

Wybierz lokalizację i zadzwoń:

Wrocław: 601 828 055,   Sieradz: 607 233 589

Zostaw wiadomość